Back

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2022

Η εγγραφή στο agronomist.gr υπονοεί σαφώς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους, για τη χρήση των υπηρεσιών του agronomist.gr. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγή ή τροποποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.Η συνέχιση χρήσης του παρόντος ιστότοπου σημαίνει απόλυτη δέσμευση για αποδοχή των όποιων τροποποιήσεων.

Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου οι Τελικοί Χρήστες του agronomist.gr θα χρησιμοποιούν το σύνολο της Υπηρεσίας. Χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται σε αποδοχή των παρόντων όρων, η οποία υποδεικνύεται και αποδεικνύεται από το κλικάρισμα στα πεδία Αποδοχή Όρων Χρήσης-Accept Terms of Service και Εγγραφή στην online εγγραφή ή οποιαδήποτε άλλη τεκμηριωμένη διαδικασία.

Ορισμοί

Υπηρεσία: όλα τα προϊόντα, υλικά και υπηρεσίες υφίστανται στον παρόντα ιστότοπο.

Τελικός Χρήστης: ο χρήστης που περιηγείται στην ιστοσελίδα agronomist.gr στο σύνολό της, αποκτά πρόσβαση κατόπιν έγκρισης από τον Διαχειριστή και χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

Διαχειριστής: ο χρήστης που διαχειρίζεται το σύνολο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων αυτής.

Ημερομηνία Εισόδου: η ημέρα όπου ένας τελικός χρήστης εισέρχεται (Login) στην ιστοσελίδα.

Ημερομηνία Λήξης: η ημέρα που λήγει η υπηρεσία, εφόσον έχει καθοριστεί κατά την online εγγραφή.

Χρήση και Πληρωμή της Υπηρεσίας

Κάθε τελικός χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, υπό την ακόλουθη διαδικασία:

Συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα πεδία της online αίτησης εγγραφής.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο τελικός χρήστης πρέπει να πληρώσει τα αντίστοιχα δίδακτρα με έναν από τους υποστηριζόμενους τρόπους πληρωμής.

Μετά την επιβεβαίωση πληρωμής ο τελικός χρήστης αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην περιγραφή κάθε Υπηρεσίας.

Γενικοί Όροι

Οι τελικοί χρήστες, ανάλογα το επίπεδο πρόσβασης που έχουν στον παρόντα ιστότοπο, μπορούν να ανεβάσουν υλικό σε αυτόν. Κάθε τελικός χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη να ανεβάζει υλικό σχετικό με τη φύση της Υπηρεσίας. Παραβίαση αυτού του όρου μπορεί να σημαίνει τερματισμό της πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών και σε κάποιες περιπτώσεις (πχ πορνογραφικό υλικό) ποινική δίωξη.

Σε περίπτωση που ένας τελικός χρήστης δεν χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία εντός του διαστήματος ανάμεσα στην Ημερομηνία Εισόδου και την ημερομηνία Λήξης, χωρίς καμία ενημέρωση εντός 10 ημερών από την επιβεβαίωση πληρωμής, τότε ίσως να μην είναι δυνατή η μεταβολή ή αναβολή του προαναφερθέντος διαστήματος. Αυτός ο όρος δεν ισχύει στην περίπτωση που δεν υφίσταται Ημερομηνία Λήξης (πρόσβαση για πάντα).

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Το δικαίωμα κατά συνέπεια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο του σεμιναρίου.

Επομένως, λόγω της φύσης της Υπηρεσίας δεν επιστρέφονται χρήματα μετά από πληρωμή μέσω πιστωτικής,-χρεωστικής κάρτας ή μετά από πληρωμή μέσω Paypal μιας και το σύστημα δίνει άμεση πρόσβαση της Υπηρεσίας προς τον χρήστη και σε αυτή την περίπτωση ο Διαχειριστής δεν μπορεί να ελέγξει τυχόν χρήση της Υπηρεσίας και να προστατεύσει τα πνευματικά του δικαιώματα. Επιστρέφονται χρήματα εντός 14 ημερών μόνο από πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μεταφοράς και εφόσον δεν έχει δοθεί πρόσβαση προηγουμένως από τον Διαχειριστή. Ο διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν παρανόηση, αμέλεια ή άλλον λανθασμένο χειρισμό εκ μέρους του χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι τελικοί χρήστες συμπεριλαμβανομένων και των δημιουργών, εισηγητών, συγγραφέων και πάσης φύσεων συνεργαζόμενων με τον Διαχειριστή αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Διαχειριστής κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του συνόλου του υλικού που υφίσταται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς καμία εξαίρεση. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά η κατοχή των πνευματικών δικαιωμάτων περιλαμβάνει τα μαθήματα, τις διαλέξεις, τις σημειώσεις, τους τίτλους, τα άρθρα κοκ. Τυχόν αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους του τελικού χρήστη πρέπει να συνοδεύεται από πρότερη γραπτή και ενυπόγραφη συμφωνία με τον Διαχειριστή. Επιπλέον:

Ο τελικός χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί το υλικό του παρόντος ιστότοπου μόνο για προσωπική χρήση.

Ο τελικός χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα αντιγραφής, εμπορίας και διανομής του υλικού του παρόντος ιστότοπου (συνολικά ή/και μερικώς).

Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων μπορεί να σημαίνει τερματισμό της πρόσβασης του τελικού χρήστη στην Υπηρεσία και πιθανόν νομικές ή άλλες απαιτήσεις έναντι του παραβάτη τελικού χρήστη.

Αποποίηση Διαχειριστή

Ο Διαχειριστής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει ο παρών ιστότοπος. Παρά ταύτα είναι πιθανόν να παρατηρηθούν λάθη ή ελλείψεις ή παρανοήσεις εκ μέρους των τελικών χρηστών. Το agronomist.gr αποποείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υπευθυνότητα για ζημιές ή απώλειες που πιθανόν να προκλήθηκαν άμεσα ή εμμέσα στους τελικούς χρήστες. Χωρίς κανέναν περιορισμό στη γενίκευση των παραπάνω όρων χρήσης, ο Διαχειριστής δεν έχει καμία ευθύνη για την πληροφφόρηση που παρέχεται από την Υπηρεσία, ακόμα κι αν η Υπηρεσία είναι αποτέλεσμα προσωπικής επικοινωνίας με έναν τελικό χρήστη. Η αποποίηση δεν εφαρμόζεται μόνο για τον Διαχειριστή αλλά και για κάθε τελικό χρήστη. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ύψος των διδάκτρων ανά πάσα στιγμή, φροντίζοντας να ενημερώσει για αυτή την απόφαση του ενδιαφερόμενους με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας κρίνει κατάλληλο. Δεν μπορεί να συμβεί καμία αλλαγή διδάκτρων για έναν συγκεκριμένο τελικό χρήστη ανάμεσα στο διάστημα Ημερομηνίας Εισόδου και Ημερομηνίας Λήξης.

Ανωτέρα Βία

Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για απώλειες στην πρόσβαση ή του υλικού για λόγους που είναι πέραν των αρμοδιοτήτων του. Για λόγους ανωτέρας βίας ο Διαχειριστής απαιτείται να κλείσει την Υπηρεσία. Τέτοιοι λόγοι, ενδεικτικά κα όχι εξαντλητικά, είναι οι φυσικές καταστροφές, φωτιά, εκρήξεις, πλημμύρες, τρομοκρατική ενέργεια, πόλεμος, έλεγχος κεφαλαίων κτλ και εν γένει οποιαδήποτε κατάσταση δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Διαχειριστή. Εφόσον ένας λόγος ανωτέρας βίας υφίσταται για πάνω από 60 ημέρες τότε ο Διαχειριστής έχει το πλήρες δικαίωμα να διακόψει οριστικά την υπηρεσία, χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Τερματισμός

Επιπρόσθετα των δικαιωμάτων του Διαχειριστή της προηγούμενης παραγράφου, ο Διαχεισριστής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τερματίσει την Υπηρεσία κατόπιν ή όχι γνωστοποιήσεως, οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον:

Είναι απαραίτητη η αναβάθμιση ή συντήρηση του ιστότοπου.

Ένας τελικός χρήστης έχει παραβιάσει του παρόντες όρους χρήση. Σε αυτή την περίπτωση ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση του συγκεκριμένου τελικού χρήστη, υπό την επιφύλαξη επιπλέον δικαιωμάτων ή νομικών απαιτήσεων έναντι του τελευταίου.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση

Οι διαλέξεις, οι σημειώσεις, τα e-books και εν γένει όλο το υλικό που υπόκειται στην πνευματική ιδιοκτησία του Διαχειριστή απαγορεύεται να πωληθεί, δανειστεί, αντιγραφεί ή χρησιμοποιηθεί με τρόπο που αντιβαίνει τη λογική προσωπικής εκπαίδευσης του ατόμου που εγγράφηκε στην Υπηρεσία. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου έχει δοθεί γραπτή άδεια από τον Διαχειριστή.